PSM-EN Sant Llorenš

Et convit a visitar

Decret d'atribucions

psmsantllorenc | 17 Juny, 2011 20:18

| del.icio.us latafanera.cat meneame.net facebook.com politi.cat google.com twitter.com technorati.com

Decret d'atribucions de l'equip de Govern de l'Ajuntament de Sant LLorenç des Cardassar


 

RESOLUCIÓ DEL BATLE NÚM. 158/2011

DELEGACIÓ D’ATRIBUCIONS

 

Mateu Puigròs Sureda, batle de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar,

 

En virtut del que disposa l’article 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i els 43 i següents del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,

 

RESOLC:

 

Primer. Delegar a favor de la regidora Maria Galmés Mesquida les atribucions corresponents a la responsabilitat de la direcció de les àrees de DELEGADA DE BENESTAR SOCIAL I IGUALTAT, amb les matèries de benestar social i igualtat; economia, gestió i control de compres; supervisió de Tresoreria i Recaptació; activitats innòcues, permanents majors i menors i no permanents.

 

Segon. Delegar a favor del regidor Joan Santandreu Servera les atribucions corresponents a la responsabilitat de la direcció de les àrees de DELEGACIÓ DE LA ZONA COSTANERA I DELEGAT DE SALUT, SANITAT I CONSUM, amb les matèries de delegació de la zona costanera; salut, sanitat i consum; el seguiment i control de les  empreses municipals i concessionàries de serveis en l’àmbit de la zona costanera i seguiment de les obres municipals.

Tercer. Delegar a favor del regidor Joan Josep Planas Pons les atribucions corresponents a la responsabilitat de la direcció de les àrees de DELEGAT D’ESPORTS, URBANISME I MEDI AMBIENT, amb les matèries d’esports i joventut, urbanisme i habitatge i medi ambient.

 

Quart. Delegar a favor del regidor Pep Jaume Umbert les atribucions corresponents a la responsabilitat de la direcció de les àrees de DELEGAT DE SERVEIS GENERALS, FESTES, MEDI RURAL I NOVES TECNOLOGIES, amb les matèries de delegació de serveis generals, festes i joventut, medi rural i noves tecnologies

 

Cinquè. Delegar a favor  del regidor Nicolás Bordal García, les atribucions corresponents a la responsabilitat de la direcció de les àrees de DELEGAT DE TURISME, COMERÇ I SEGURETAT CIUTADANA, amb les matèries de delegació de turisme i comerç, seguretat ciutadana i protecció civil

 

Sisè. Delegar a favor de la regidora Maria Montserrat Rosselló Santandreu les atribucions corresponents a la responsabilitat de la direcció de les àrees de DELEGACIÓ DE SON CARRIÓ I DELEGADA DE CULTURA I EDUCACIÓ, amb les matèries relacionades amb l'àmbit territorial de Son Carrió i les de cultura i educació en general, escoletes municipals, escola i banda de música i centre d'adults.

 

Setè. Assumir personalment les atribucions de les àrees de gestió econòmica (la part no delegada), recursos humans, creació i gestió dels equipaments municipals culturals, patrimoni històric i cultural, a més de les restants atribuïdes per la legislació i no expressament delegades.

 

Vuitè. Les delegacions esmentades en els apartats primer a sisè comprenen les facultats de dirigir els serveis corresponents inclosos en les respectives àrees, com les de gestionar-los en general; però sense abastar l’adopció de resolucions mitjançant actes administratius que afectin tercers.

 

Novè. Les delegacions territorials de Son Carrió i de la zona costanera (s’Illot, Cala Millor i Sa Coma) tenen caràcter preferent sobre les delegacions de matèries genèriques i comportaran la coordinació amb els altres delegats.

 

Desè. Les delegacions conferides requeriran per a la seva eficàcia l’acceptació dels regidors delegats, es publicaran al BOIB i se’n donarà compte al Ple de l’Ajuntament en la primera sessió que tingui lloc.

 

Onzè. Els regidors delegats han d'informar a la Batlia sobre la gestió i disposicions que dictin i, prèviament, de les decisions de transcendència.

 

Dotzè. Es notificarà aquesta Resolució a les persones interessades i es publicarà en la forma determinada a la intranet i a la pàgina web.

 

Sant Llorenç des Cardassar, 15 de juny de 2011

 

 

El batle,                                                                                  Davant meu

                                                                                               el secretari,

 

 

 

 

 

Mateu Puigròs Sureda                                                          Pere Josep Llull Vives

 

Categoria: General. Comentaris: (1). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent
« Comentari posterior | Comentari anterior »

Comparteix

Comentaris

  1. 1. radyo dinle  |  25-07-2012 a les 12:15

    good blog.

Publica el teu comentari.