PSM-EN Sant Llorenš

Et convit a visitar

Roda de Premsa del PSM a ArtÓ

psmsantllorenc | 29 Setembre, 2011 21:59

| del.icio.us latafanera.cat meneame.net facebook.com politi.cat google.com twitter.com technorati.com

EL PSM CONVOCA roda de premsa  aquest dissabte 1 d'octubre a l'Estació d'Artà a les 11 hores del matí.
 
Assistents Mallorca: Miquel Ensenyat, Biel Barceló, Toni Alorda, Toni Verger, Biel Vicens i representant/s d'Iniciativaverds.
Assistents Comarca Llevant: 2 regidors Capdepera, 3 regidors d'Artà d'Independents + 1 regidor d'Artà d'Iniciativaverds, 1 regidor de Son Servera + Toni Oliver, 1 regidor Sant Llorenç + Tomàs Martínez, 2 regidors de Manacor.

Es convida a afiliats i simpatitzants del PSM, d'Entesa i d'Iniciativaverds de la comarca a participar-hi.

Posted in General. Comentaris: (0). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent

Mocions presentades al ple de l'ajuntament de 29 de setembre 4

psmsantllorenc | 19 Setembre, 2011 12:35

| del.icio.us latafanera.cat meneame.net facebook.com politi.cat google.com twitter.com technorati.com

MOCIÓ SOBRE EL TREN DE LLEVANT

 

A les dècades dels anys 60 i 70 es va viure el progressiu tancament de la major part de la xarxa ferroviària de Mallorca, la qual havia arribat a comptar amb prop de 250 km d’extensió. La  implantació del vehicles motoritzats, la creixent xarxa de carreteres i l’ús cada cop més massiu del cotxe particular, va provocar que les autoritats de l’època renunciassin al tren com a mitjà de transport públic.

Mentre a les principals regions i països europeus es recuperaven antigues línies de tren i tramvia i es tornava a apostar estratègicament pel transport ferroviari, a la dècada dels 90, distints moviments ciutadans i ecologistes començaren a reivindicar un canvi de model de transport a la nostra illa. La insostenible quantitat de vehicles que circulen per les carreteres  –Balears és el territori de l’Estat espanyol amb més cotxes per habitant, molt per sobre la mitjana europea–, l’impacte territorial que ha causat l’execució de nombroses autopistes i vies d’alta capacitat, i la incidència que té en la salut i en el medi ambient l’emissió de gasos contaminants provinents de vehicles de transport, ha duit a bona part de la nostra societat a reclamar a les institucions la potenciació i diversificació del transport públic de Mallorca com a eina essencial per a un model de mobilitat més saludable, segur i sostenible.

L’any 2004 es va aprovar inicialment (aprovació definitiva 2006) el Pla Director Sectorial de Transports de les Illes Balears (PDSTIB). Aquest PDS preveu un ambiciós Pla de transport ferroviari, i entre les actuacions prioritàries hi figura la recuperació de la línia ferroviària Manacor-Artà i la seva extensió fins a Cala Rajada. De fet, el mateix PDST considera com a clars avantatges d’aquest corredor ferroviari la titularitat pública del seu traçat, la captació de grans fluxos de demanda turística i la importància del tren en la vertebració territorial de la comarca.

La reobertura de la línia Manacor-Artà és una antiga reclamació de la comarca de Llevant que ha unit ajuntaments, partits polítics, entitats ciutadanes, sectors econòmics i societat civil en general. Durant molts d’anys, milers de persones sortiren cada any a caminar per damunt les vies per a exigir a les administracions que el tren tornàs a circular per la comarca de Llevant.

En el mes d’octubre de 2008, el Ministeri de Foment i el Govern de les Illes Balears varen signar un conveni pel qual l’Estat espanyol es comprometia a finançar, per un valor de 443 M €, les infraestructures ferroviàries més importants previstes al PDSTIB, entre elles la recuperació de la línia Manacor-Artà i l’adquisició de les unitats mòbils corresponents. En aquest context, la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat va iniciar aquest mateix any els estudis i el projecte per a la reobertura d’aquesta línia ferroviària. i a l’any 2010 es van iniciar les obres.

 

 

 

Els estudis de demanda realitzats pel Consorci de Transports de Mallorca (2009)  i el que recull el mateix PDSTIB de l’any 2004 coincideixen a assenyalar que la línia Manacor–Artà, amb connexió amb l’actual estació de Manacor, tendria entre 375.000 i 600.000 usuaris els primers anys i que, una vegada acabada la línia fins a Cala Rajada, en tendria entre 600.000 i 1 milió , demanda semblant a la que té el tram Inca-Manacor i a la que té bona part de la xarxa ferroviària de la Península. Aquests estudis destaquen la importància del turisme, la potencialitat de les connexions bus+tren i el servei a tota la comarca.

La paralització de les obres del tram-trem de Llevant anunciada recentment pel Govern de les Illes Balears suposa un greu perjudici per a la comarca de Llevant, en privar-la de gaudir d’una infraestructura de transport altament demandada i de la possibilitat d’avançar en la seva vertebració territorial i econòmica; es perden llocs de feina directes i indirectes en el sector de la construcció; i es renuncia a una alternativa cap a una mobilitat més sostenible i respectuosa amb el medi ambient.

D’altra banda, resulta inadmissible que el Govern de les Illes Balears renunciï a desplegar i exigir a l’Estat el compliment del conveni ferroviari de l’any 2008. Les Illes Balears han reivindicat històricament inversions en transport ferroviari, fins i tot la potenciació d’aquest transport era menció explícita del Règim Especial. Els diferents governs estatals han invertit milers de milions d’euros en xarxa ferroviària, especialment línies d’alta velocitat. A tall de mostra, abans de l’estiu el Govern espanyol acaba de licitar l’extensió de l’AVE de Madrid a Extremadura per valor de més de 3.800 milions d’euros. La discriminació històrica de les Illes Balears pel que fa a inversions en transport públic ha estat un fet durant molts d’anys.

Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar adopta els següents 

ACORDS

1. Instar el Govern de l’Estat a complir lleialment el Conveni Ferroviari signat l’any 2008 i instar el Govern de les Illes Balears a exhaurir totes les vies, jurídiques i polítiques, per exigir el compliment del conveni, sense renunciar en absolut al seu complet desenvolupament.

 

2. Instar el Govern de les Illes Balears a continuar amb les obres i projectes de reobertura de la línia ferroviària entre Manacor i Artà i a prosseguir amb els estudis per a l’ampliació de la xarxa ferroviària des d’Artà fins Cala Rajada.

 

 

 

 

Sant Llorenç, 7 de  setembre de 2011.

 

 

 

 

 

Dolors Sánchez Márquez.

Posted in General. Comentaris: (0). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent

Mocions presentades al ple de l'ajuntament de 29 de setembre 3

psmsantllorenc | 19 Setembre, 2011 12:33

| del.icio.us latafanera.cat meneame.net facebook.com politi.cat google.com twitter.com technorati.com

 

MOCIÓ SOBRE EL PLA D’OBRES I SERVEIS

El Pla d’Obres i Serveis té molts d’anys d’experiència i inicialment va néixer per ajudar als ajuntaments a construir infraestructures bàsiques i necessàries, en molts casos inexistents o insuficients, com el clavegueram, xarxa d’aigua, asfaltat, enllumenat,...

 

En els darrers 15 anys s’han construït molts i bons equipaments per millorar els serveis municipals, com escoletes, poliesportius, centres de dia, centres culturals o multiusos, piscines,.... El fet és que els nostres pobles conten actualment amb instal·lacions molt dignes que han millorat la qualitat de vida dels seus ciutadans i ciutadanes, però ara ens trobem que els costos de manteniment de les mateixes sobrepassen en moltes ocasions les possibilitats pressupostaries de les administracions locals.

 

Actualment ens trobam davant una situació nova, determinada per dues variables bàsiques. Per un costat, en els darrers anys la majoria dels ajuntaments han dotat als municipis amb els equipament bàsics i  d’infraestructures de nova construcció necessaris per oferir un millor servei als seus pobles. Per un altre, ens trobem  dins en una crisi global que lògicament afecta als municipis i al Consell i provoca un replantejament de les inversions de les administracions, i en el nostre cas de les entitats locals.

 

Així doncs, els municipis es trobam relativament ben dotats d’equipaments  per garantir diversos serveis de proximitat, però amb dificultats per a donar-los continuïtat i mantenir-los amb les millors condicions de conservació que la ciutadania es mereix.

 

Per tot això, el grup municipal del PSM-ENTESA NACIONALISTA proposam al Ple de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar que adopti el següent:

 

Acord

 

1.            Instar al Consell de Mallorca a modificar el reglament del POS el més prest possible per tal que estigui aprovat definitivament per a la convocatòria del 2013 en el sentit d’adaptar-lo a les conclusions aprovades, per consens, a l’Assemblea de Batles i a l’informe jurídic emès pel director de l’Institut d’Estudis Autonòmics.

 

 

Sant Llorenç, 7 de  setembre de 2011.

 

 

 

Dolors Sánchez Márquez.

Posted in General. Comentaris: (0). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent

Mocions presentades al ple de l'ajuntament de 29 de setembre 2

psmsantllorenc | 19 Setembre, 2011 12:31

| del.icio.us latafanera.cat meneame.net facebook.com politi.cat google.com twitter.com technorati.com

M O C I Ó  SOBRE REQUISIT DEL CATALÀ A L’ACCÉS A LA FUNCIÓ PÚBLICA

 

El Govern de les Illes Balears ha obert un període de consultes prèvies a la modificació de la llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat autònoma de les Illes Balears, amb l’únic objectiu de suprimir com a requisit d’accés a la funció pública el coneixement de la llengua catalana.

 

L’article 14 de l’Estatut preveu com a drets dels ciutadans els d’“accedir a la funció pública en condicions d’igualtat i segons els principis constitucionals de mèrit i capacitat” i el de “dirigir-se a l’Administració de la Comunitat Autònoma en qualsevol de les seves dues llengües oficials i a rebre resposta en la mateixa llengua utilitzada”.

 

Els articles 54 i 56 de la Llei estatal 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic, fan èmfasi en l'obligació de l'empleat públic de conèixer les llengües oficials, i en l'obligació de l'Administració d'atendre el ciutadà en la llengua oficial en què ho sol·liciti. En concret, l’article 56 disposa que "les Administracions Públiques, en l’àmbit de les seves competències, hauran de preveure la selecció d’empleats públics degudament capacitats per  cobrir els llocs de treball a les Comunitats Autònomes que gaudeixin de dues llengües oficials”.

És evident que exigir com a requisit d’accés la capacitat d’estar en disposició d'atendre els ciutadans que s'expressen en català és la única manera, la més senzilla, raonable i econòmica, de garantir que tothom pugui ser atès en la llengua oficial que desitgi, i que, en cas contrari, s’ocasionarà al ciutadà una greu pertorbació al seu dret a utilitzar el català amb plena normalitat quan es relaciona amb l’Administració.

Així doncs, l’avantprojecte no s'ajusta a normativa d’ordre superior, per jerarquia i per competència, i suposa una passa enrere en la garantia de la igualtat dels ciutadans davant la llei en matèria lingüística, no protegeix el tracte comú dels ciutadans davant l'Administració pública, ni la creació de les condicions que permetin arribar a la igualtat plena de les dues llengües quant a drets lingüístics, així com a la normalització progressiva de la llengua catalana. De fet, la proposta suposa un escarni a l’oficialitat de la llengua catalana a les Illes Balears, una regressió en el tractament de  la llengua pròpia, i les persones que la parlen, sense precedents des de la democràcia i l'aprovació de l'Estatut d'Autonomia i romp el consens en matèria de política lingüística que queda reflectit en la llei de normalització lingüística aprovada per unanimitat l’any 1986.

Si aquesta proposta es converteix en Llei, les Illes Balears passaran a ser l'únic lloc del món en què no s'exigeix als funcionaris el coneixement de la llengua oficial i pròpia d'aquell lloc,

Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar adopta els següents:

 

ACORDS

 

Primer.- L'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar considera imprescindible que el coneixement del català sigui un requisit per accedir a l’Administració autonòmica de les Illes Balears.

 

Segon.- L’Ajuntament  insta al Govern de les Illes Balears a retirar l'Avantprojecte de Llei de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat autònoma de les Illes Balears que pretén eliminar el requisit de coneixement del català per accedir a l’Administració autonòmica.

 

Tercer.- L'Ajuntament insta al Govern de les Illes Balears a promoure les mesures necessàries per restablir el català en el lloc que li correspon com a llengua pròpia de les Illes Balears i a garantir que tota la població la conegui i sigui considerada com un dels elements identificadors de la nostra societat.

 

 

 

Sant Llorenç, 7 de  setembre de 2011.

 

 

 

Dolors Sánchez Márquez.

 

Posted in General. Comentaris: (3). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent

Mocions presentades al ple de l'ajuntament de 29 de setembre

psmsantllorenc | 19 Setembre, 2011 12:18

| del.icio.us latafanera.cat meneame.net facebook.com politi.cat google.com twitter.com technorati.com

 MOCIÓ PER INSTAR EL CONSELL DE MALLORCA A NETEJAR EL CAMÍ DE CALICANT

 

El camí de Calicant és un camí la titularitat del qual és del Consell de Mallorca.

Entre els quilòmetres 8,4 i 9,3 del camí citat (MA-3323) s’han produït abocaments d’enderrocs a les voreres del camí.

Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar adopta els següents

 

Acords

  1. Demanar al Consell de Mallorca la neteja dels enderrocs depositats a la vorera del camí MA-3323 (Camí de Calicant) entre els quilòmetres 8,4 i 9,3.
  2. Traslladar aquest acord al Consell de Mallorca.

  Sant Llorenç, 7 de setembre de 2011.

 

Dolors Sánchez Márquez.

 

Posted in General. Comentaris: (0). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent